Naše usluge

Imate preduzeće kojem se morate posvetiti? Imate zahtevne klijente, pritisak dobavljača i konkurenciju za petama? Jedini način da održite korak jeste da brzo reagujete na promene. To znači stalno prilagođavanje promenama u zahtevima klijenata te optimizaciju indirektnih troškova radi smanjenja troškova i povećanja kvalitete. Poslednje što vam treba jeste da vas ometaju informatički problemi. Treba vam softver koji će se prilagoditi vašem poslovanju i doprineti rastu vašeg preduzeća.

Microsoft Dynamics NAV

NAV 2015Microsoft Dynamics™ NAV nudi integrisano rešenje za upravljanje poslovanjem idealno za srednje velika preduzeća u usponu. Jednostavan za implementaciju, prilagođavanje i korištenje...Saznaj više

LS Retail

Ls Retail je najjači vertiklani proizvod na Microsoft Dynamics platformi namenjen maloprodaji, benzinskim pumpama i ugostiteljstvu...Saznaj više

Poslovna inteligencija

Business intelligence rešenja pružaju  inteligentnu automatizaciju, otkrivanje skrivenih uzoraka, integrisano društveno poslovanje, izradu izveštaja i dashboarda ... Saznaj više

Analiza poslovnih procesa

Analiza poslovnih procesa obuhvata sledeće aktivnosti:

 • utvrđivanje ciljeva i strategije uprave poslovnog subjekta,
 • analizu postojeće organizacione strukture poslovnog subjekta i njegove organizacione sheme,
 • izradu popisa poslovnih procesa,
 • opis poslovnih procesa i odnosa među poslovnim procesima,
 • popis poslovne dokumentacije koja se pojavljuje kod poslovnog subjekta s mestima njenog nastajanja i
  popis softvera koji poslovni subjekt koristi u svom radu.

Reinženjering poslovnih procesa

Reinženjering poslovnih procesa predstavlja redizajn poslovnih procesa u svrhu postizanja boljih poslovnih rezultata i boljih performansi u radu poslovnog subjekta. Reinženjering poslovnih procesa podrazumeva definisanje optimalne organizacione strukture i optimizaciju poslovnih procesa poslovnog subjekta da bi se smanjili troškovi, povećala kvaliteta u radu, povećala produktivnost rada i povećala brzina isporuke proizvoda ili usluga.

Dizajn, postava sistema i razvoj

Dizajn i postavljanje obuhvataju oblikovanje poslovnog sistema u skladu sa poslovnim procesima poslovnog subjekta. Razvoj podrazumeva izradu nužnih dorada na poslovnom sistemu te prilagođavanje standardnih izveštaja i izgleda izlaznih dokumenata u skladu sa potrebama poslovnog subjekta.

Izrada projektne dokumentacije

Projektna dokumentacija esencijalna je pretpostavka za dobru realizaciju bilo kojeg projekta, pa tako i projekta implementacije informatičkog sistema. Projektna dokumentacija sastoji se od dva osnovna dokumenta: dokumenta funkcionalnih zahteva i terminskog plana projekta (high level plan). Projektna dokumentacija sadrži:
predlog optimalne organizacione strukture poslovnog subjekta i njegove organizacione sheme u skladu sa zahtevima aplikacije,
predlog poslovnih procesa i relacija među poslovnim procesima u skladu sa zahtevima aplikacije,
predlog poslovne dokumentacije s mestima njenog nastajanja u skladu sa zahtevima aplikacije,
predlog vrste i načina horizontalne i vertikalne komunikacije unutar poslovnog subjekta u skladu sa zahtevima aplikacije
popis poslovne dokumentacije s mestima njenog nastajanja u skladu sa zahtevima aplikacije.

Terminski plan projekta koji sadrži:

 • plan izvođenja projekta,
 • vremenski okvir za realizaciju pojedinih stavki prilikom izvođenja projekta,
 • plan prisutnosti zaposlenih pri izvođenju projekta,
 • nosioce pojedinih zadataka,
 • plan faze uvođenja i
 • kontrolne tačke po fazama, a po potrebi i unutar faza projekta.

Prenos podataka

Prenos podataka podrazumeva prenos matičnih podataka i početnih stanja. Matični podaci su osnovni podaci o kupcima,   dobavljačima, artiklima i kontnom planu. Prenos podataka obuhvata: izradu procedura za prenos matičnih podataka, prenos matičnih podataka, prenos početnih stanja i proveru konzistentnosti podataka.

Edukacija

Edukacija se definiše kao plan školovanja po danim i nastavnim celinama. Edukacija podrazumeva rad sa zaposlenima na usvajanju znanja rada s implementiranim poslovnim sistemom i razumevanjem mogućnosti i informacija koje sistem daje. Edukacija podrazumeva grupni i individualni rad s korisnicima poslovnog sistema.

Korisničko testiranje sistema

Tokom projekta pripremaju se scenariji za korisničko testiranje sistema. Scenariji za korisničko testiranje obuhvataju sve poslovne procese identifikovane i predložene u dokumentu funkcionalnih zahteva i najveći broj mogućnosti koje korisnici mogu susresti u radu. Korisničko testiranje izvodi se pri kraju edukacije. Pozitivan rezultat korisničkog testiranja sistema znači da sve funkcionalnosti predviđene u scenarijima pravilno rade te da je projekt implementacije uspešno završen.

Podrška u radu

Podrška u radu sastoji se u pravilu od pomoći krajnjem korisniku u korištenju pojedinih funkcionalnosti, dodatnoj edukaciji korisnika, instalacije service-packova Microsofta i usklađivanja sa zakonskim promenama.
Za podršku u radu, zavisno od specifičnosti i potreba, korisnik ima na raspolaganju odgovarajuće konsultante 24 sata na dan, 365 dana u godini.